viktig informasjon

Prosjektets innhold og standard beskrives i denne salgsoppgave. Salgsoppgaven inneholder illustrasjoner, tegninger, teknisk beskrivelse, romskjema, viktig informasjon, kontraktsmal, vedtekter, arealbekreftelse, gjengivelse av grunnboksutskrift, reguleringskart og annen informasjon.

Salgsobjekt

8 eksklusive selveierleiligheter organisert som eierseksjonssameie. Leilighetene vil før overtagelse bli seksjonert og tillagt relevant tilleggsareal (tilhørende uteplasser og relevante arealer i parkeringskjeller). Det skal føres opp to bygg i to etasjer med tilsammen 8 leiligheter, 4 i hvert bygg. 

Hageleilighetene er på ca. 167 til 169 kvm BRA/P-rom.

Toppleilighetene er på ca. 158 til 160 kvm BRA/P-rom.

Leilighetene får parkering i felles privat underjordisk garasjeanlegg med adkomst via heis.  Hver leilighet får en egen romslig dobbeltgarasje med opplegg for lading av el-bil og hver sin romslige sportsbod (fra ca. 7,8 til 17,3 kvm). Det vil i tillegg bli etablert 4 gjesteparkeringsplasser på terreng.

Garasjeplassene og sportsbodene vil bli seksjonert og tinglyst som tilleggsdel til seksjonene. Hageleiligheter i 1. etasje som har avmerket markterrasse/ hage innenfor hekk i utomhusplan vil få dette arealet tinglyst som tilleggsdel til seksjonen, eller eksklusiv bruksrett til disse arealene vil vedtektsfestes. 

Selger tar forbehold om endring av ovenstående ved eventuelle kommunale innsigelser til planlagt organisering. 

Matrikkel/adresse

Eiendommen har gnr. 41, bnr. 224. Seksjonsnummer for hver bolig fastsettes i forbindelse med seksjoneringen. Adressen er Heyerdahls vei 9 C og D i Oslo.

Beliggenhet

Heyerdahls vei er en idyllisk liten vei som går opp fra Slemdalsveien midt mellom Ris og Slemdal. 

Øverst og innerst i denne veien ligger nr. 9, på en sydvendt skrånende tomt med sol fra morgen til kveld. Herfra er det kort vei til både Slemdal og Vinderen senter samt gangavstand til Marka med skiløyper og turstier. Trikken, med Ris stasjon på Holmenkollbanen, er i umiddelbar nærhet. Beliggenheten må sies å være en av områdets beste.

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra Heyerdahls vei, via stikkvei over Gnr. 41, Bnr. 1026, 1027, 1028, 202 og 959. Adkomstretten fremgår av tinglyst erklæring av 29. august 1924 (pantebok 71, 1924-1925 (Aker) side 70, dagboknummer 175).

Innhold/standard

Innhold, standard og materialvalg for leiligheter, øvrige private arealer og fellesanlegg fremgår av generelle beskrivelser, romskjema, teknisk beskrivelse og tegninger i denne salgsoppgaven.

Tilvalg og endringer

Det vil etter at første fase av grunnarbeider er utført og betongarbeider på tomten er påbegynt, i en tidsbegrenset periode være anledning til å gjøre tilvalg til boligene. Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15% av kjøpesum, må skje innenfor et definert utvalg og med de begrensninger som følger av bustad­oppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør(er) i separat avtale. Eventuelle tilvalgbestillinger innbetales til meglers klientkonto, og betales sammen med resterende kjøpesum senest 1 uke innen overtagelse. Tilvalg kan ikke bestilles om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske endrin­ger som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp, plasseringer av bærende elementer og vegger og utførelse av fellesarealer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må interessent/kjøper være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må i så fall tas forbehold i kjøpstilbudet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne mener må leveres av selger. 

Tilvalg kan medføre forskjøvet fremdrift. Konferer med megler for nærmere informasjon. 

Arealer

Areal angitt for hver enkel leilighet er bruksareal BRA og primærrom P-rom. BRA inkluderer hele boligen målt fra innside yttervegger, inkludert innvendige boder/garderober, vegger, sjakter m.m. P-rom er innvendig areal minus innvendige boder. 

Terrasser, balkonger, garasjeplasser, sportsbod og andel av fellesarealer kommer i tillegg til oppgitt areal. Angitte arealer er hentet fra arkitektens tegninger. 

Mindre avvik kan forekomme og plantegningenes romarealer kan bli underlagt mindre justeringer i forbindelse med detaljprosjektering uten at dette gir grunnlag for prisjustering.

Tomt

Tomteareal for gnr. 41 bnr. 224 utgjør 3.727 kvm iht. arealbekreftelse fra Plan- og bygningsetaten. Tomtearealet vil bli seksjonert ihht. det som er skrevet ovenfor under «Salgsobjekt». 

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål i småhusplanen S-4220. Kopi av reguleringskart følger vedlagt. Reguleringsbestemmelser fås ved henvendelse til megler. Det foreligger ingen kjente offentlige planer som har direkte betydning for eiendommen.

Sameiet

Boligsameiet vil bli organisert etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Sameiet vil bestå av totalt 8 boligseksjoner med eierbrøk iht. Leilighetenes størrelse (målt i BRA). 

I henhold til eierseksjonslovens § 31 har de andre seksjonseierne panterett i seksjonen for krav mot seksjonseierne som følger av sameieforholdet. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Utkast til vedtekter følger i denne salgsoppgaven. Disse vedtekter vedtas av byggherre før overtakelse og anses akseptert av kjøper ved inngivelse av bud. 

Det gjøres oppmerksom på at iht. eierseksjonsloven § 23, 1. ledd er det ikke anledning til å erverve mer en to boligseksjoner i samme sameie.

Fellesutgifter

Månedlige fellesutgifter er anslått til kr. 25-30 pr. kvm. Kostnadene er basert på estimat og erfaringstall for følgende tjenester; bygningsforsikring, offentlige- og kommunale avgifter, grunnpakke for kabel-TV, forretningsførsel, avtale for drift og vedlikehold av utomhusarealer (vaktmester/gartner) samt driftskostnader (strøm, renhold m.m.) tilknyttet fellesarealer. Disse kostnadene vil justeres av styre/forretningsfører over tid etter faktisk påløpte kostnader, samt det nivå sameiet over tid beslutter å legge seg på hva gjelder drift av fellesarealer, felles tjenester etc.

De månedlige fellesutgiftene, herunder de kommunale avgiftene (vannforbruk og renovasjon) fordeles etter sameierbrøk.

Seksjonseierne må i tillegg selv dekke strømabonnement, oppvarming (herunder gulvvarme), innboforsikring, abonnement for internettilgang, serviceavtale for tekniske installasjoner for egen enhet, eiendomsskatt og alle øvrige kostnader relatert til egen seksjon.

Det skal forskuddsinnbetales fellesutgifter for 4 måneder til forretningsfører ved overtagelse slik at sameiet opparbeider seg likviditet. Dette faktureres kjøper direkte fra forretningsfører.

Ligningsverdi

Ligningsverdien er foreløpig ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (andre boliger man måtte eie). Interessenter oppfordres til å sjekke: www. skatteetaten.no eller kontakte megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi. 

Det tas forbehold om at regelendringer kan medføre endret ligningsverdi for boligene.

Eiendomsskatt

Oslo kommune utskriver eiendomsskatt. Eiendomsskatten er ikke fastsatt for leilighetene i prosjektet. 

Det gjøres oppmerksom på at satsen for eiendomsskatt blir fastsatt årlig av bystyret. Eiendomsskatten vil derfor kunne variere fra år til år. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsskatten vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Heftelser

Eiendommen og eierseksjonene overdras fri for pengeheftelser (merk dog det som er sagt ovenfor under «Sameiet» om lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet). 

1924/173-2/105 bestemmelse om deleforbud tinglyst 29.08.1924 

1924/900725-1/105 erklæring/avtale tinglyst 29.08.1924 

Pantsettelseseklæring – rettighetshaver: aker kommune og selgeren

Bestemmelse om bebyggelse – bestemmelser om gjerdeplikt

1933/901145-1/105 bestemmelse om veg tinglyst 18.08.1933 

1934/901737-1/105 best. Om vann/kloakkledn. Tinglyst 19.01.1934 

1957/13257-1/105 best om garasje/parkering tinglyst 31.10.1957 

2014/954246-3/200 best. Om vann/kloakkledn. Tinglyst 04.11.2014 

Bestemmelse om felles stikkledninger. Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra kommunen

Overført fra: 0301-41/1344. Gjelder denne registerenheten med flere

2014/954370-1/200 bestemmelse om veg tinglyst 04.11.2014 

Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven

Ekornveien godkjennes inntil videre i sin nåværende bredde – plikt til fremtidig vederlagsfri avståelse av veigrunn til oslo kommune. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Overført fra: 0301-41/1344

2017/840383-1/200 bestemmelse om gjerde tinglyst 03.08.2017

Gjelder denne registerenheten med flere

2017/840428-1/200 bestemmelse om bebyggelse tinglyst 03.08.2017

:knr:0301 gnr:41 bnr:761- kan ikke bebygges uten etter skriftlig samtykke

Med flere bestemmelser. Overført fra: 0301-41/1344

2017/840469-1/200 urådighet tinglyst 03.08.2017 

:knr:0301 gnr:41 bnr:761 – bruken av gnr. 41 bnr. 1344 kan ikke uten samtykke fra eieren av gnr. 41 bnr. 761 overlates til andre enn de som til enhver tid eier eller bebor eiendommen gnr. 41 bnr. 224. Bestemmelsen gjelder også ved sammenslåing av gnr. 41 bnr. 224 og 1344. Overført fra: 0301-41/1344

 

Det tas forbehold om at det kan bli tinglyst ytterligere erklæringer og bestemmelser som følge av gjennomføringen av prosjektet (herunder ifm. ­seksjoneringen).

Adgang til utleie

Kjøper får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie ut til boligformål.

Energimerke

Boligene isoleres iht. gjeldende forskriftskrav på søknadstidspunktet (TEK 17). Energi- og oppvarmingskarakter foreligger ikke p.t. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med ansvarlig prosjekterende etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Dokumentasjon på energimerking vil følge den enkelte boligs FDV-dokumentasjon ved overtagelse.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen vil det tilkomme dokumentavgift til staten. Da dette er førstegangsoverføring av nyoppført bygning, beregnes dokumentavgiften kun av salgsverdi på tomt (uten påstående bebyggelse). Grunnlaget for beregning av dokumentavgift er estimert til kr. 6.500.000 pr. leilighet, som gir en dokumentavgift på kr. 162.500 pr. leilighet. Dette estimatet er basert på selgers kostpris for eiendommen, tillagt et estimat på MNOK 5 for opparbeidelse av tomtens infrastruktur (vei, vann/avløp, EL, tele) delt på 8 boenheter. Erfaringsmessig godtas dette av statens kartverk, men selger innestår ikke for Kartverkets saksbehandling. 

Dertil kommer tinglysningsgebyr på kr. 585,- for skjøte og for hvert pantedokument kjøper ønsker å la tinglyse på eierseksjonen.

Hver seksjon vil måtte påregne å innbetale til sameiet et beløp tilsvarende 4 ganger månedlige felleskostnader som oppstarts- /arbeidskapital for sameiet.

Forbehold om endringer i detaljutførelse

På tidspunktet for ferdigstillelse av denne salgsoppgaven er ikke detaljprosjektering av prosjektet gjennomført. Løsninger i prosjektet er i stor grad gjennomtenkte selv om de ikke er ferdig detalj­prosjektert, og byggherre vil i samarbeid med arkitekt og entreprenør lojalt arbeide for at prosjektet skal leveres i henhold til denne salgsoppgave.

Dersom detaljprosjekteringen likevel skulle resultere i at enkelte elementer ikke (innenfor rimelige tidsmessige og kostnadsmessige rammer) kan utføres som beskrevet, vil byggherre i samarbeid med arkitekt og entreprenør lojalt tilstrebe en alternativ løsning som opprettholder prosjektets, og den enkelte boligs kvalitetsnivå.

Utomhusplanen i salgsoppgaven er av en slik karakter at den ikke kan anses som et endelig kart, men som en illustrasjon. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte op­parbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan justeres i forbindelse med detaljprosjekteringen. 

Det tas således iht. ovenstående forbehold for justeringer i forbindelse med detaljprosjekteringen av prosjektet som er nødvendig av hensyn til byggteknikk, arkitektur, lov- og forskriftsmessige forhold/krav, dog under forutsetning av at dette ikke vesentlig forringer den samlede kvalitet eller verdi av selgers ytelse.

Forbehold vedrørende illustrasjoner og motstrid

Dersom det foreligger motstrid mellom teknisk beskrivelse eller romskjema på den ene side, og bilder/illustrasjoner på den annen side, er det teknisk beskrivelse/romskjema som skal gjelde.

Alle bildet av prosjektet i denne salgsoppgaven er dataanimerte, og er ment som illustrasjoner. Illustrasjonene er samvittighetsfullt utarbeidet for å gi et best mulig inntrykk av den planlagte bebyggelsen, dog vil det alltid forekomme avvik mellom illustrasjoner og endelig/faktisk bebyggelse.

Innkassinger av tekniske anlegg, sjakter og bærende elementer må påregnes, men er ikke vist i illustrasjoner/plantegninger da disse først plasseres ifm. detaljprosjekteringen. Estetisk diskrete løsninger vil tilstrebes i detaljprosjektering/utførelse.

Illustrasjonenes møblering, herunder garderober, medfølger ikke i leveransen.

Dersom det foreligger motstrid mellom informasjon i denne salgsoppgaven, og muntlige uttalelser fra arkitekt, megler eller byggherre, er det alltid informasjonen i salgsoppgaven som skal gjelde, med mindre det er inntatt konkret skriftlig forbehold i akseptert bud eller kontrakt.

Forbehold vedrørende tinglysninger

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet, herunder ifm. seksjonering. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det, herunder erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder og drift og vedlikehold av energi m.m. 

I tillegg kan selger la tinglyse nødvendige erklæringer knyttet til adkomstrett og lignende som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet.

Rammetillatelse

Det foreligger rammetillatelse for prosjektet. Rammetillatelse er påklaget av naboer og selger tar forbehold for utfallet av klagesaksbehandlingen.

Ferdigattest og brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse av boligene. 

Det er videre selgers ansvar å fremskaffe ferdig­attest på boligene. Kjøper er gjort oppmerksom på at slik ferdigattest ofte foreligger lang tid etter overtagelse og avhenger av bl.a. årstid for opparbeidelse/ferdigstillelse av utearealer. Midlertidig brukstillatelse gir imidlertid kjøper anledning til å ta boligen i bruk. Manglende ferdigattest skal ikke være til hinder for overtakelse og gjennomføring av oppgjør til selger.

Ferdigstillelse/overtagelse

Antatt ferdigstillelse er 18-24 måneder fra oppstart av arbeider på tomten, men dette tidspunktet er ikke bindende og utløser ikke dagmulkt.

Når første fase av grunnarbeider på tomten er gjennomført (sprengning og klargjøring av byggegroper) og betongarbeider er påbegynt, skal selger uten unødvendig opphold fastsette et tidsintervall for planlagt overtagelse som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når dette tidsintervallet for planlagt overtagelse begynner og slutter.

Senest 6 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtagelsesdato. Denne endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor tidligere opplyst 3-måneders tidsintervall for overtagelse.

Videresalg/transport av kontraktsposisjoner før overtagelse fordrer godkjenning fra selger, både mht. salgsmateriell og ny kjøper. Selger kan fritt nekte godkjenning. Endring av kjøper/transport forutsetter betaling av kr. 25.000,- til selger.

Det bemerkes at ferdigstillelse av utomhusarealer er sesong/væravhengig, og at ferdigstillelse av disse arealene vil kunne skje etter overtagelse.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse skal eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Kontrakt

Dersom Kjøper er å anse som forbruker og boligen ikke er ferdigstilt på kontraktstidspunktet, vil kontraktsforholdet reguleres av bustadoppføringslovens regler. Dersom Kjøper ikke kan karakteriseres som forbruker, reguleres kjøpet av avhendingsloven. Det vil være Kjøpers faktiske status som er avgjørende for dette, ikke hva slags kontraktsmal som måtte være benyttet eller om kjøper opptrer i personnavn eller som selskap. 

For leiligheter som avhendes etter at de er ferdigstilte, skal det uansett være avhendingsloven som gjelder.

Det er utformet standard kjøpekontrakt for salg etter bustadoppføringsloven som er inntatt i denne salgsoppgave, og som anses akseptert av kjøper ved inngivelse av bud (dersom kjøpet skal reguleres av avhendingsloven tar selger forbehold for tilsvarende justeringer i avtaletekst, herunder bestemmelser vedrørende sikkerhetsstillelse, befaringer etc). 

Herværende salgsoppgave skal i sin helhet utgjøre en integrert og bindende del av kontrakten mellom selger og kjøper, og salgsoppgavens bestemmelser utfyller kontraktens bestemmelser. Dersom det skulle forekomme direkte motstrid mellom salgsoppgaven og kontrakten, skal kontraktens bestemmelser  gå foran.

Garantier

Selger stiller (forutsatt at kjøpet reguleres av bustadoppføringsloven, jf. ovenfor under «kontrakt») som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakten en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% av kjøpesummen og står i 5 -fem- år etter overtakelsen, jf. bustadoppføringsloven § 12. Kjøper aksepterer at garantiens original beholdes i garantistens depot, og garantien oversendes i kopi pr. post eller e-post.

Garantien stilles uten opphold etter at kontrakten er signert av partene, og selger har erklært at prosjektet skal gjennomføres (jf. pkt. «Forbehold for gjennomføring av prosjektet» ovenfor). Garantien stilles basert på kjøpesummens størrelse ved kontraktsinngåelse, samt tillegg for ev. tilvalg som er avtalt før/ifm. kontraktsinngåelse, og justeres ikke av ev. senere tilvalg og endringer. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalgbestillinger før han har mottatt dokumentasjon for at selger har stilt sikkerhet, jf. buofl § 12, siste ledd.

Dersom det skal utbetales noen del av vederlaget fra meglers klientkonto før eiendommen er overskjøtet til kjøper, skal selger stille garanti som dekker det beløp som skal disponeres, jfr. buofl. § 47. Utbetaling til selger med grunnlag i slik garantistillelse aksepteres med dette av kjøper. Garantien skal avsluttes når overskjøting har funnet sted.

Betalingsbetingelser

Det skal innbetales et forskudd på 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse, likevel tidligst 1 uke etter at Selger har presentert garantidokument iht. buofl. § 12. Beløpet kan ikke frigis til Selger uten at det stilles garanti iht. buofl. § 47.  

Det vil bli gitt mulighet for tilvalg og endringer, begrenset oppad til 15 % av kjøpesum, og innenfor de begrensninger som fremgår ovenfor under punktet «Tilvalg og endringer». 

Endringer og tilleggsbestillinger faktureres direkte fra entreprenør. Innbetalingen deles i tre deler. En ved bestilling, en midtveis og en før ove­rtakelse. Innbetalinger skal skje til klientkonto hos oppgjørsansvarlige og være betalt senest innen overtakelsen.

Restkjøpesum, evt. tilvalg og omkostninger innbetales senest 1 uke før overtakelse.

Kjøper må innbetale sluttoppgjøret fullt ut før kjøper kan få tilgang til bygget eller nøkler blir overlevert.

Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, gir selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av leiligheten.

Alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto og merkes med KID-kode som oppgitt i kjøpekontrakt. Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøper før den er godskrevet (valutert) meglerens klientkonto. Denne dato er utgangspunkt for renteberegning mellom partene. 

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, betaler kjøper til selger forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens regler. Denne bestemmelsen gir dog ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil selger også kunne stanse arbeidet og/eller heve kontrakten.

Dersom kjøper ønsker å påberope seg mangler ved overtakelse eller noe av beløpet på annen måte er omtvistet ved overtakelse, kan ikke selger holde tilbake nøkler eller nekte å overlevere seksjonen, dersom kjøper deponerer penger på deponikonto etter buofl. § 49. 

Det skal kunne foretas utbetalinger fra kontoen i samsvar med avtale mellom selger og kjøper, rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. 

Tilbakeholdt/deponert beløp kan kun holdes tilbake frem til det spesifikke  forhold beløpet knytter seg til, er avklaret/rettet. Tilbakeholdt/deponert beløp kan ikke tilbakeholdes med grunnlag i andre eller senere påberopte forhold.

Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt beløp som skal deponeres og/eller tilbakeholdes, skal  partene i felleskap engasjere en uavhengig takstmann e.l. til å vurdere beløpets størrelse. Dersom konklusjonen til den engasjerte er rimelig i samsvar med det enten kjøper eller selger har gjort gjeldende som et riktig beløp, skal den annen part dekke kostnadene til den engasjerte.

Selger tar forbehold om å heve avtalen som følge av manglende betaling også etter overtakelse eller etter at skjøte er gitt forbrukeren, jfr. buofl. § 57, andre ledd.

Budgiving

Bud inngis elektronisk etter meglers anvisning, via: www.tryggbudgivning.no. Link til budside for den aktuelle leiligheten tilsendes direkte fra megler. Alternativt ved signering av midlertidig kjøpekontrakt. Det er lagt opp til minimumspriser i prosjektet, og i de tilfeller det er innsendt flere kjøpstilbud på samme leilighet vil det gjennomføres budrunde. 

Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på leiligheter som ikke er solgt. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpstilbud uten begrunnelse. Med mindre det tas konkret forbehold i bud samtykker budgiver ved inngivelse av bud til at selger/megler foretar kredittsjekk av budgiver.

Lov om hvitvasking

Fra 1/1-2004 er eiendomsmeglere underlagt hvitvaskingsloven. Dette innebærer at eiendomsmeglere er forpliktet til å melde fra om mistanke om forsøk på hvitvasking til Økokrim, uten at partene varsles om dette. Meglerkontoret er tilknyttet Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester.

Eiendomsmeglers sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til kr.  45 millioner. Enkeltsaker er forsikret inntil kr. 15 millioner. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over kr. 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Meglers vederlag og utlegg

Selger har inngått oppdragsavtale med megler. Honoraret er 1,25% inkl. mva. av kjøpesum pr. leilighet. 

Selger og byggherre

Linolim AS
Billingstadsletta 19B
1396 Billingstad
Org.nr. 913955013

Entreprenør

Byggearbeider igangsatt november 2020. Totalentreprenør: Kristian Fredrik Entreprenør AS.

Megler

Sem & Johnsen Eiendomsmegling (Frogner Eiendomsmegling AS
Org.nr 998 557 569 MVA)
Tom Elliot Johnsen 
Advokat/Partner
tej@sem-johnsen.no
Tlf.: 92213820

Oppgjør

Sem & Johnsen Oppgjør AS
Org.nr 999 638 996
Klingenberggaten 7
Pb 1613 Vika, 0119 Oslo
oppgjor@sem-johnsen.no

arealbekreftelse

reguleringsplan

Kjøpekontrakt

utdrag-vedtekter